Договір публічної оферти


Визначення термінів:

ФОП Глєбов Дмитро Іванович, ІПН 2800102013, телефон +380972833610, E-mail: moc.liamg%40loohcsvobelg
Юр. адреса: м. Київ, вул. М. Майорова 7/61
веб-сайт, що розміщений в мережі інтернет за адресою: https://dmitriyglebov.com
Товар - товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених ФОП Глєбов Д.І. умовах.
Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.
Одержувач –Покупець, або особа, яка від імені Покупця отримує Товар, що був оформлений на сайті.
Замовлення –належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
Акцепт –вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.
Реєстрація –заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням
необхідних для ідентифікації даних.1. Загальні положення
1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і явля є собою Публічну оферту ФОП Глєбов Д.І. , адресовану невизначеному колу осіб - користувачам Сайту.
1.2. Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця на сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних на Сайті Товарів.
1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
1.4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації.
1.5. Оплата товару здійснюється виключно у гривні шляхом безготівкового розрахунку/готівкою.


2. Інформація про Товар, ціна Товару
2.1. Представлені текстову інформацію про товари, вартість за одиницю товару та інше.
2.2. Вартість товару, представленого на Сайті вказана з урахуванням ПДВ.
2.3. Відомості, розміщені на сайті https://dmitriyglebov.com
мають виключно інформативний характер.


3. Порядок оформлення Замовлення
3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.
3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник ФОП Глєбов Д.І. зобов’язаний довести до відома користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.
3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право анулювати Замовлення звернувшись за телефоном або електронною адресою вказаними на сайті.


4. Доставка товарів
4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється за допомогою відправки усіх необхідних доступів до товарів на імейл Користувача/ Покупця або на його особистий телефон.
4.2. Фактом приймання Товару Покупцем є оплата Товару.


5. Повернення Товару.
5.1..Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України
«Про захист прав споживачів» №1023-XIIвід 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).
5.2. Покупець має право відмовитися від поставленого товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, якщо в курсах навчання був відкритий лише перший урок та збережений розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).6.Права та обов’язки ФОП Глєбов Д.І.
6.1. ФОП Глєбов Д.І. має право:
6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг
(відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку
порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;
6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна ФОП Глєбов Д.І. Замовлення залишається незмінною;
6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній вправі виключити
зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково
повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного
повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації (або
дзвінком оператора Call- центру на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону);
6.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
6.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції ФОП Глєбов Д.І.
6.2. ФОП Глєбов Д.І. зобов’язується:
6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином
оформлені та підтверджені Замовлення;
6.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;
6.2.3. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Правил Безпеки, що розміщені на Сайті;
6.2.4. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ФОП Глєбов Д.І. що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на сайті.


7. Права та обов’язки Користувача/Покупця.
7.1. Користувач/Покупець має право:
7.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;
7.1.2. Вимагати виконання умов та обов’язків від ФОП Глєбов Д.І. що передбачені цією Публічною офертою;
7.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ФОП Глєбов Д.І., що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.
7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:
7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та
положеннями;
7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;
7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї
Публічної оферти Замовлення;
7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ФОП Глєбов Д.І. повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей,що спричинили неможливість належного виконання ФОП Глєбов Д.І. своїх зобов'язань перед Клієнтом/Покупцем.


8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.
8.1. ФОП Глєбов Д.І. не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. ФОП Глєбов Д.І. будуть прийняті усі необхідні заходи щодозадоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або
недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і
процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.
9. Форс-мажор.
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.
9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вище вказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.


10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.
10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних».
10.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.3. Надана користувачем / покупцем інформація використовується при обробці
Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій ФОП Глєбов Д.І..
10.4. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції,
розміщеної на сайті, ФОП Глєбов Д.І. може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.
10.5. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону
України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Правил Безпеки, зазначених у розділі Сайту «Безпека».


11. Інше.
11.1. До відносин між Користувачем / Покупцем та ФОП Глєбов Д.І. застосовуються положення чинного законодавства України.
11.2. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від
фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують
Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером Гарячої лінії.
11.3.ФОП Глєбов Д.І. може здійснювати аудіо фіксацію розмов на Гарячі лінії, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись ФОП Глєбов Д.І. для реалізації
останнім своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. ФОП Глєбов Д.І. керується твердженням, що Користувач /Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з оператором Гарячої лінії після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.
11.4.ФОП Глєбов Д.І. залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.

Made with